1. INLEDNING

1.1. Følgende vilkår for bruk (heretter – vilkårene for bruk) beskriver vilkårene for UAB Baltic Virtual Assistants (heretter – Baltic Assist). Dens juridiske enhetskode — 303554716, registrert adresse på J. Savickio str. 4, LT-01108, Vilnius, Litauen. Selskapet leverer tjenestene (heretter – Tjenestene) bestilt av Kunden (heretter – Kunden), hvis detaljer er oppført i arbeidsordren (heretter – Arbeidsordren).

1.2. Levering av tjenestene til kunden er et uavhengig forhold. Det skal ikke tolkes som å skape eller antyde et franchise-, partnerskaps-, joint venture- eller arbeidsgiver-ansatt-forhold mellom klienten og Baltic Assist.

1.3. Disse tjenestevilkårene (som kan endres fra tid til annen) regulerer forholdet mellom klienten og Baltic Assist fra inngåelse av den første transaksjonen basert på en utført arbeidsordre for en periode på 12 (tolv) måneder. Den nevnte perioden fornyes og forlenges automatisk for en sammenhengende periode på 12 (tolv) måneder ved slutten av gjeldende periode dersom Kunden fortsetter å engasjere Baltic Assist for tjenester basert på etterfølgende arbeidsordrer.

2. GENERELLE BESTEMMELSER
2.1. Baltic Assist forplikter seg til å levere til Kunden Tjenestene, og Kunden forplikter seg til å betale Baltic Assist for de leverte Tjenestene.
2.2. For formålene med disse tjenestevilkårene samt enhver arbeidsordre, er det uttrykkelig akseptert og godtatt av klienten at tjenestene kun utgjør tiden (avtalt antall timer) som er tildelt for utførelse av Baltic Assists-spesialister av klientens oppgaver iht. tilsynet med kunden. Det er uttrykkelig akseptert av Kunden at det er Kundens ansvar å sikre at utførelsen av de gitte oppgavene oppfyller kvalitetskrav og andre krav til Kunden.
2.3. Baltic Assist godtar å levere tjenestene til kunden som beskrevet i arbeidsordren utført av kunden og Baltic Assist, som viser tiden som er tildelt for tjenestene, tilgjengelighetsplanen og gjeldende priser (priser) for tjenestene, betalingsbetingelser som samt andre individuelle vilkår og betingelser. Alle varer som er utarbeidet eller levert i henhold til arbeidsordren, refereres samlet til dette som leveransene.

2.4. Inngåelse av flere transaksjoner etter separate arbeidsordrer utgjør inngåelse i separate transaksjoner, som de respektive arbeidsordrene og disse tjenestevilkårene gjelder for. Disse tjenestevilkårene og den relevante arbeidsordren utgjør den individuelle kontrakten mellom Baltic Assist og kunden.

3. BESTILLING AV TJENESTER
3.1. Tjenestene bestilles ved å utføre arbeidsordren. Utførelse av hver enkelt Arbeidsordre utgjør inngåelse av en separat transaksjon av Baltic Assist og Kunden angående Tjenestene spesifisert i slik Arbeidsordre.
3.2. Når en Kunde er en fysisk person, bekrefter Kunden ved å utføre Arbeidsordren at Tjenestene er ment for Kundens kommersielle behov, og Kunden handler i en annen egenskap enn forbrukerkapasitet, dvs. Tjenestene er beregnet på andre behov enn hans/hennes personlige eller familiemessige behov.

4. PRIS FOR TJENESTER OG BETALINGSBETINGELSER
4.1. Gjeldende priser og priser for tjenestene og/eller andre betalingsbetingelser er spesifisert i arbeidsordren.

4.2. Kunden godtar å tilbakebetale Baltic Assist for alle rimelige utgifter som er godkjent på forhånd av Kunden og pådratt Baltic Assist i forbindelse med levering av tjenestene, som kan omfatte, men ikke er begrenset til, reise og opphold, internasjonale telefonsamtaler, porto , budtjenester osv.
4.3. Hvis det ikke er spesifisert annerledes i arbeidsordren, er betalingstiden 8 virkedager fra levering av fakturaen.
4.4. Manglende oppfyllelse av betalingsbetingelsene medfører Kundens plikt til å betale renter i henhold til loven om forebygging av forsinket betaling i kommersielle transaksjoner.

5. LEVERING AV TJENESTER
5.1. Baltic Assist sikrer tilgjengelighet av spesialisten(e) for levering av tjenestene i henhold til tidsplanen spesifisert i arbeidsordren. Kunden forsikrer at oppgavene (instruksjonene), så vel som verktøyene (etter behov avhengig av spesifikasjonene til oppgavene til klienten), blir gitt på en rettidig måte.
5.2. Kunden må rapportere ethvert problem relatert til tjenestene innen 30 dager. Hvis ingen problemer rapporteres, anses det at Baltic Assist har sikret levering av Tjenestene på riktig måte, og Kunden kan ikke reise noen krav i forbindelse med dette.
5.3. Det er uttrykkelig akseptert og godtatt av Kunden at Tjenestene anses som akseptert ved utløp av avtalt tid (avtalt antall timer) uavhengig av om Kundens mål ble nådd eller ikke, med mindre annet er spesifikt avtalt i Arbeidsordren.

6. LEVERANSER OG IMMATERIELLE RETTIGHETER
6.1. All opphavsrett, så vel som andre immaterielle og industrielle rettigheter til leveransene, inkludert, men ikke begrenset til all dokumentasjon, all teknisk informasjon, utstyr, forsyninger, fasiliteter, materialer og/eller eiendomsbeskyttet informasjon (heretter – de intellektuelle rettighetene), forblir eierskapet til kunden. Baltic Assist overdrar herved automatisk, ubetinget og ugjenkallelig til Kunden alle overførbare intellektuelle rettigheter til Leveransene og renter knyttet til dette over hele verden. Baltic Assist godtar å overføre og overdra de intellektuelle rettighetene til kunden uten ytterligere kompensasjon.
6.2. Baltic Assist beholder retten til å holde tilbake intellektuelle rettigheter opprettet ved levering av tjenestene hvis betalinger ikke utføres i tide.

7. ANSVAR
7.1. Partene forplikter seg til å informere hverandre om eventuelle hindringer for utførelsen av tjenestene eller andre omstendigheter, som i det vesentlige påvirker utførelsen av deres forpliktelser.
7.2. Hver av partene er forpliktet til å kompensere den andre parten enhver skade og refundere alle tap, utgifter og kostnader som oppstår som følge av brudd på vilkårene for bruk eller brudd på gjeldende rettshandlinger eller brudd på rettighetene til en tredjepart i samsvar med denne paragrafen.
7.3. Hvis kunden ikke oppfyller eller ikke oppfyller forpliktelsene som er påtatt i henhold til tjenestevilkårene, arbeidsordren og andre relaterte dokumenter, skal Baltic Assist informere kunden om dette og fastsette en rimelig frist for å eliminere bruddet. Dersom Kunden ikke opphever misligholdet innen fastsatt frist eller dersom misligholdet ikke kan oppheves etter sin art, skal Baltic Assist ha rett til å kreve erstatning for alle sine tap.
7.4. Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til tjenestevilkårene, arbeidsordren og andre relaterte dokumenter, eller hvis det oppstår andre forhold som ikke er innenfor Baltic Assists kontroll, har Baltic Assist rett til å avbryte gjennomføringen av Tjenester inntil forpliktelsen er oppfylt av Kunden eller forholdet som hindrer levering av Tjenestene har opphørt. I alle tilfeller vil Baltic Assist ikke holdes ansvarlig for forsinkelsen som følge av kundens eller tredjeparts forsinkelse på avtalte leveranser.
7.5. Dersom det ikke er mulig å oppfylle leveransene på grunn av Kundens feil, må Kunden betale i sin helhet i henhold til Arbeidsordren, med mindre partene uttrykkelig avtaler noe annet.
7.6. Baltic Assist forplikter seg til å kompensere tapet (skaden) til Kunden kun dersom det er forårsaket av Baltic Assists skyld. Baltic Assist skal ikke kompensere tapet (skadene) i fravær av Baltic Assist feil, så vel som når de er forårsaket av kundens og (eller) tredjepartenes handlinger og (eller) manglende handling.
7.7. Ingen av partene skal under noen omstendigheter være ansvarlige i henhold til disse vilkårene for bruk overfor andre parter eller tredjeparter i noen form for ansvar for:
7.8.1 eventuelle indirekte eller tilfeldige skader som kan oppstå;
7.8.2 tap av inntekt, tap av forretningsmuligheter eller tap av goodwill, virksomhet eller fortjeneste (enten direkte eller indirekte) som kan oppstå.
7.9 Et sivilt ansvar skal ikke gjelde for partene for deres manglende oppfyllelse, utilbørlig oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelse av noen forpliktelse under dette på grunn av uimotståelige force majeure-omstendigheter, som skal fastsettes i henhold til kravene i gjeldende juridiske handlinger. Tiden for ytelse skal forlenges med tidsperioden mens slike omstendigheter foreligger. Dersom omstendighetene med force majeure fortsetter i en periode på over 6 (seks) måneder, kan enhver av partene si opp avtalen om levering av tjenestene ved å informere den andre parten 7 (sju) virkedager i forveien.

8. OPPSIGELSE AV VILKÅRENE FOR TJENESTER
8.1. Hver part kan si opp avtalen om levering av tjenestene ensidig hvis den andre parten har unnlatt å oppfylle noen forpliktelse som kreves utført i henhold til tjenestevilkårene, arbeidsordren og andre relaterte dokumenter, og hvis slik svikt ikke er rettet innen 30. (tretti) kalenderdager fra mottak av skriftlig melding fra en relevant part.
8.2. Oppsigelse fritar ikke Kunden fra forpliktelsen til å betale Baltic Assist for de leverte Tjenestene og kompensere utgifter som påløper dersom avtalen om levering av Tjenestene ble sagt opp, ikke på grunn av Baltic Assists skyld.

9. DATASIKKERHET OG KONFIDENSIALITET
9.1. All informasjon relatert til leveransene, tjenestevilkårene, arbeidsordren og/eller andre dokumenter knyttet til utførelsen av forpliktelser under dette, også informasjonen mottatt fra partene under leveringen av tjenestene og relatert til konklusjonen og/eller ytelsen av avtalen om levering av Tjenestene og/eller relaterte dokumenter, knowhow, forretningshemmeligheter osv. skal anses som konfidensielt, og partene forplikter seg til ikke å utlevere det til tredjeparter, med unntak av tilfeller hvor slik informasjon er nødvendig for utførelsen av avtalen, der den er offentlig, eller partene må offentliggjøre den på grunnlag av gjeldende rettsakter.
9.2. Verken Kunden eller Baltic Assist skal avsløre konfidensiell informasjon om den andre parten til en tredjepart. Parten som mottar konfidensiell informasjon skal bruke samme grad av forsiktighet og forsiktighet som den bruker for å beskytte konfidensialiteten til sin egen konfidensielle informasjon av lignende art, men ikke mindre enn en rimelig grad av forsiktighet skal opprettholde konfidensiell informasjon til den parten som gir den konfidensielle informasjonen og skal sikre at mottakerpartens ansatte opprettholder konfidensialiteten til den konfidensielle informasjonen.
9.3. Konfidensialitetsbegrensningene fastsatt i vilkårene for tjenesten er obligatoriske for partene og skal være i kraft på ubestemt tid etter at vilkårene for tjenesten er utløpt eller sagt opp.
9.4. Partene forplikter seg på riktig måte og i samsvar med prosedyren fastsatt i gjeldende rettsakter for å beskytte personopplysninger som utleveres til dem og bruke dem kun innenfor det omfanget som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i henhold til tjenestevilkårene, arbeidsordren og annet relatert dokumenter.

10. IKKE OPPFØRING
10.1. I en periode på 2 (to) år fra datoen da kundens siste arbeidsordre ble fullført, samtykker hver part i at den ikke (gjennom seg selv, tilknyttede selskaper, oppdragsgivere eller andre relaterte parter) vil be om ansettelse, ansette, rådføre seg med, bruke tjenester fra eller på annen måte få ansatte, tjenesteleverandører så vel som underleverandører til den andre parten til å utføre tjenester for en slik part eller enhver person eller juridisk enhet knyttet til denne.

11. SLUTTE BESTEMMELSER

11.1. Hvis andre avtaler eller arbeidsordre(r) er nødvendig for å håndheve hensikten med disse tjenestevilkårene eller arbeidsordren, er partene enige om å utføre slike bestemmelser når og når behovet oppstår.
11.2. Disse tjenestevilkårene, sammen med arbeidsordren(e) og ytterligere dokumenter etter behov, angir hele avtalen om levering av tjenestene og forståelse mellom partene knyttet til emnet og erstatter alle tidligere diskusjoner, muntlig eller skriftlig, mellom partene.
11.3. Disse vilkårene for bruk så vel som alle transaksjoner i henhold til individuell(e) arbeidsordre(r) skal tolkes i samsvar med og styres av lovene i Republikken Litauen, inkludert uten begrensninger ethvert kontraktsmessig eller ikke-kontraktsmessig ansvar som oppstår i forhold til bestemmelsene av tjenestene fra Baltic Assist.
11.4. Enhver tvist, uenighet eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med avtalen om levering av tjenestene, samt spørsmål om bruddet, oppsigelsen eller gyldigheten/ugyldigheten av denne (heretter – tvisten), skal avgjøres ved gjensidige forhandlinger . Hvis tvisten ikke løses gjensidig innen 30 kalenderdager fra mottak av en parts anmodning fra den andre parten, skal tvisten avgjøres av den kompetente domstolen i Republikken Litauen, hvis territorielle jurisdiksjon vil bli bestemt av Baltic Assists registrerte kontoradresse, oppgitt i et offentlig register.
11.5. Hvis noen bestemmelse i disse tjenestevilkårene er i strid med kravene i gjeldende rettsakter eller ved endring av dem blir i strid eller er ugyldig på grunn av andre årsaker; det skal ikke påvirke gyldigheten av andre bestemmelser i tjenestevilkårene. I et slikt tilfelle vil den umiddelbart erstattes av Baltic Assist med en juridisk effektiv bestemmelse, som bør samsvare med formålet med den ugyldige bestemmelsen og tjenestevilkårene.
11.6. Disse tjenestevilkårene skal ikke tildeles eller overføres av noen part uten den andre partens eksplisitte samtykke. Ved tildeling vil vilkårene i tjenestevilkårene være bindende for overdragere, forutsatt at enhver uautorisert tildeling er ugyldig og utgjør et brudd på vilkårene for bruk.
11.7. Disse tjenestevilkårene kan endres når som helst etter Baltic Assists skjønn ved varsel til kunden. Fortsatt bruk av Tjenestene av Kunden utgjør Kundens samtykke til enhver slik endring. I tilfelle uenighet med endringene, må Kunden umiddelbart slutte å bruke tjenestene og varsle Baltic Assist.

12. KONTAKTINFORMASJON
12.1. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt Baltic Assist på følgende måte:

E-post: info@balticassist.com
Telefon: + 370 527 776 96 (man – fre, 8:00 – 17:00).