1. Kontrollørens navn og adresse

Den behandlingsansvarlige for formålene med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), andre databeskyttelseslover som gjelder i Republikken Litauen og andre bestemmelser knyttet til databeskyttelse er:

UAB Baltic Virtual Assistants, UAB Baltic Assist Finance, Baltic Assist SP. DYREHAGE

Rinktines st. 5-101, Vilnius,

LT-09233 Vilnius,

Republikken Litauen

juridisk enhetskode 303554716

Telefon: + 370 647 70357

E-post: info@balticassist.com

nettside: https://balticassist.com/

 1. Formålet med og omfanget av personvernerklæringen

Dette dokumentet beskriver Baltic Assists retningslinjer for innsamling, bruk, lagring, avsløring av og tilgang til personopplysninger, inkludert sensitiv informasjon. Denne policyen tar sikte på å fremme tillit og tillit hos våre kunder, partnere og allmennheten til profesjonaliteten til Baltic Assist ved å sikre at selskapet vårt overholder databeskyttelseslovgivningen og håndterer personopplysninger i vår besittelse i samsvar med GDPR-prinsippene.

Denne policyen beskriver hvordan Baltic Assist samler inn, bruker, lagrer, deler og beskytter personopplysninger og gjelder for all personlig informasjon som samles inn og vedlikeholdes av Baltic Assist.

 1. Grupper av personopplysninger behandlet av Baltic Assist

Baltic Assist behandler personopplysningene i forhold til hvilke Baltic Assist opptrer som behandlingsansvarlig, der den bestemmer formålet med og midlene for behandlingen; og personopplysningene i forhold til hvilke Baltic Assist opptrer som databehandler, der den behandler de respektive opplysningene på vegne av sine klienter som bestemmer formålet og midlene for behandlingen.

 

 1. Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Baltic Assist utfører behandling av personopplysninger på rettslig grunnlag i art. 6(1) lit. en GDPR når Baltic Assist innhenter samtykke for et bestemt behandlingsformål.

Baltic Assist utfører behandling av personopplysninger på rettslig grunnlag i art. 6(1) lit. b GDPR når behandling av personopplysninger er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før en kontrakt inngås.

Baltic Assist utfører behandling av personopplysninger på rettslig grunnlag i art. 6(1) lit. c GDPR når Baltic Assist er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger.

Baltic Assist utfører behandling av personopplysninger på det rettslige grunnlaget i artikkel 6(1) lit. f av GDPR, når det er nødvendig for formålet med de legitime interessene som følges av selskapet vårt, unntatt der slike interesser overstyres av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger. Hvor artikkel 6 nr. 1 lit. f av GDPR er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger, den legitime interessen er (a) å drive virksomhet til fordel for alle ansattes og aksjonærers velvære; (b) for å beskytte rettighetene og interessene til UAB Baltic Virtual Assistants.

 

 1. Kategorier av berørte personopplysninger

Baltic Assist kan samle inn og behandle dine personopplysninger, slik som navn, etternavn, adresse, telefon, e-post og annen kontaktinformasjon, og all annen informasjon relatert til deg som du måtte oppgi, når du besøker nettstedet vårt og ser på tjenestene våre; spørre om våre tjenester; kontakt Baltic Assist via telefon, e-post eller nettside; søke på en stilling i vårt selskap gjennom vår nettside; inngå en kontrakt med oss ​​og kjøpe våre tjenester.

 

 1. Mottakere av personopplysningene og tredjeparts tilgang

Vi selger, bytter eller på annen måte overfører ikke personopplysningene til eksterne parter, med mindre det er nødvendig med ditt uttrykkelige samtykke eller der dette er nødvendig og i samsvar med gjeldende lov. Dette inkluderer ikke pålitelige tredjeparter som hjelper oss med å drive nettstedet vårt, drive virksomheten vår eller levere tjenester som er nødvendige for å utføre en kontrakt i samsvar med art. 6(1) lit. b i GDPR (f.eks. betalingstjenester). Betrodde tredjeparter har kun tilgang til dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å utføre de ovennevnte oppgavene på våre vegne, og er forpliktet til ikke å avsløre eller bruke dem til andre formål. Betrodde tredjeparter sørger for sikkerhetstiltak og bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i samsvar med kravene i GDPR.

 

 1. Overføring av personopplysninger til tredjeland

Dataene vi samler inn fra deg vil kun bli overført til og lagret på en destinasjon innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Når overføring av data er nødvendig i samsvar med kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, gjennomfører vi en gjennomgang før overføringen finner sted for å sikre at overføringen faller innenfor grensene som er pålagt av GDPR og at personopplysningene overføres med legitime formål og hensiktsmessig. sikkerhetstiltak.

 

 1. Beskyttelse av personopplysninger

Med hensyn til reglene og prinsippene i forordningen vedtok Baltic Assist passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre beskyttelsen av rettighetene til de registrerte; personopplysningene mot ulovlig eller uautorisert tilgang, utilsiktet tap eller ødeleggelse, skade, ulovlig eller uautorisert bruk og utlevering. Alle våre ansatte og ansatte som jobber eller har tilgang til personopplysninger har fått tilstrekkelig opplæring.

 1. Lagringsperioden

Vi behandler og lagrer personopplysningene kun i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller så langt dette er gitt av den europeiske lovgiveren eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som Baltic Assist er underlagt. Vi har en oppbevaringspolicy for personopplysninger som vi overholder, i tråd med juridiske og lovpålagte krav. Etter utløpet av lagringsperioden slettes de tilsvarende dataene rutinemessig. Vi kan også beholde informasjonen din i den tidsperioden som er nødvendig for at Baltic Assist skal forfølge legitime forretningsinteresser, gjennomføre revisjoner, overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler.

 1. Rettighetene til registrerte personer i forhold til behandling av personopplysninger

a) Rettsbevis

Hver registrerte skal ha rett til å få bekreftelse fra behandlingsansvarlig på om personopplysninger om vedkommende behandles eller ikke.

b) Rett til tilgang

Hvert registrert skal ha rett til å innhente gratis informasjon fra behandlingsansvarlig om hans eller hennes personlige data som er lagret til enhver tid og en kopi av denne informasjonen. Videre skal den registrerte ha rett til innsyn i følgende opplysninger:

 • formålene med behandlingen;
 • kategoriene av personopplysninger;
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli utlevert til, spesielt mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;
 • hvor det er mulig, den planlagte perioden for hvilken personopplysningene skal lagres, eller om ikke mulig, kriteriene som ble brukt for å bestemme perioden
 • eksistensen av retten til å be behandlingsansvarlig retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling av personopplysninger om den registrerte eller å protestere mot slik behandling;
 • retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet;
 • der personopplysningene ikke er hentet fra den registrerte
 • eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering og, i det minste i de tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de forutsatte konsekvensene av slik behandling for den registrerte. 

Videre skal den registrerte ha rett til å innhente opplysninger om hvorvidt personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Når dette er tilfelle, skal den registrerte ha rett til å bli informert om de relevante garantiene knyttet til overføringen.

c) Rett til rettelse

Hvert registrerte skal ha rett til å få rettet uriktige personopplysninger om vedkommende uten unødig opphold fra behandlingsansvarlig. Under hensyntagen til formålene med behandlingen skal den registrerte ha rett til å få fullført ufullstendige personopplysninger, herunder ved å gi en tilleggserklæring.

d) Rett til å bli glemt

Hver registrerte skal ha rett til å få slettet personopplysninger om ham eller henne fra behandlingsansvarlig uten ugrunnet opphold, og behandlingsansvarlig skal ha plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom en av følgende grunner gjør seg gjeldende:

 • personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for;
 • den registrerte trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på, og der det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandlingen;
 • den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21(1) i GDPR og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21(2) i GDPR;
 • personopplysningene er ulovlig behandlet;
 • personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i unions- eller medlemsstatslovgivningen som den behandlingsansvarlige er underlagt;
 • personopplysningene er samlet inn i forhold til tilbudet om informasjonssamfunnstjenester nevnt i artikkel 8 nr. 1 i GDPR.

e) Retten til å begrense behandlingen

Hvert registrerte skal ha rett til å få behandlingsbegrensninger fra behandlingsansvarlig der ett av følgende gjelder:

 • nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for behandlingsansvarlig å verifisere nøyaktigheten til personopplysningene;
 • behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber om begrensning av bruken av dem i stedet;
 • behandlingsansvarlig trenger ikke lenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men de kreves av den registrerte for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav;
 • den registrerte har protestert mot behandling i henhold til artikkel 21(1) i GDPR i påvente av bekreftelsen om den behandlingsansvarliges legitime grunner overstyrer den registrerte.

f) Rett til dataportabilitet

Hver registrerte skal ha rett til å motta personopplysningene om ham eller henne, som han eller hun har gitt til behandlingsansvarlig i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og ha rett til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring. fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, der behandlingen er basert på samtykket eller kontrakten som er inngått med den registrerte og personopplysningene behandles på automatiserte måter.

g) Rett til å protestere

Hvert registrert skal ha rett til å motsette seg behandlingen av personopplysningene knyttet til ham eller henne når slik behandling er basert på punkt artikkel 6(1) lit e eller f i GDPR. Hvis den registrerte sender en slik forespørsel, avslutter behandlingsansvarlig uten ugrunnet opphold handlinger av behandlingen gratis, unntatt tilfeller der behandlingsansvarlig beviser at personopplysningene behandles av tvingende legitime grunner som overstiger interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte. registrerte eller med hensikt å erklære, utføre eller forsvare rettslige krav.

h) Rett til å trekke tilbake samtykke til databeskyttelse

Hver registrerte skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger når som helst.

Hvis en registrert ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, kan han eller hun når som helst kontakte Baltic Assist på gdpr@balticassist.com

 

 1. Endringer i retningslinjene for personvern

Baltic Assist forbeholder seg retten til å oppdatere vår personvernerklæring fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden med en oppdatert revisjonsdato. Ny versjon av personvernerklæringen trer i kraft når den er lagt ut på denne siden. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde deg informert om vår informasjonspraksis.

 

 1. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Som registrert har du rett til å sende inn en klage angående behandling av personopplysninger til det litauiske datatilsynet:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L.Sapiegos g. 17,

10312 Vilnius

Telefon: + 370 5 271 2804, + 370 5 279 1445

Faks.: +370 5 261 9494

E-post: ada@ada.lt

 

 1. Kontakt

Ved å bruke nettstedet vårt eller kontakte oss, samtykker du til våre retningslinjer for personvern. Vi respekterer din rett til å kontrollere den personlige informasjonen om deg som vi har, derfor oppfordrer vi deg til å kontakte oss i tilfelle du ønsker å endre eller slette dine personopplysninger og for spørsmål om vår personvernerklæring på gdpr@balticassist.com.

COOKIE POLICY

Vår nettside bruker informasjonskapsler, som beskrevet nedenfor. Ved å bruke nettstedet vårt, eller ved å klikke på "Godta"-knappen, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med denne retningslinjen for informasjonskapsler med mindre du har deaktivert informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket i forhold til denne retningslinjen for informasjonskapsler ved å slette informasjonskapslene som er lagret på datamaskinen gjennom konfigurasjonen og innstillingene til nettleseren din, som oppført nedenfor.

 

 1. Beskrivelse av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små databiter som lagres på brukerens datamaskin eller en hvilken som helst enhet av nettleseren. Basert på nettleseren lagres disse dataene enten i små separate filer eller i en felles fil, som registrerer dataene til nettsteder du surfer på. Informasjonskapsler brukes av en rekke avanserte nettsteder i Litauen og rundt om i verden og kan bare lagres når enhetsinnstillingene tillater det. Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler, og nettsteder ville ikke fungere uten dem på den måten du er vant til at de fungerer. Hvis du for eksempel ikke bruker informasjonskapsler, som bekrefter at du er logget inn, vil nettstedet enten ikke vite at det trenger å vise profilen din, eller at nettstedet gjentatte ganger vil vise "Feil: Du må logge inn" siden det ikke ville gjenkjenne at du er pålogget.

 

 1. Bruk av informasjonskapsler på nettsiden vår

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på vår hjemmeside:

 • Tekniske og ytelsesforbedrende informasjonskapsler, som lar nettstedet vårt fungere korrekt og lar deg surfe på nettsiden, plattformen eller applikasjonen og bruke de forskjellige alternativene eller tjenestene på den. Noen funksjoner på nettstedet vårt er kanskje ikke tilgjengelig uten denne typen informasjonskapsler.
 • Analytiske informasjonskapsler, som samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, for eksempel besøkte sider og din oppførsel på nettstedet vårt. De lar oss huske brukerens handlinger utført på nettstedet (for eksempel språkinnstillingene), samt å samle inn den generelle statistikken over hvor ofte nettstedet besøkes.
 • Funksjonelle informasjonskapsler, som registrerer dine preferanser for å forbedre nettlesingskvaliteten og gi en forbedret og mer personlig opplevelse på nettstedet vårt.
 • Annonseinformasjonskapsler, som brukes til å sende reklamemeldinger i tråd med preferansene som vises under navigering på nettstedet vårt.

 

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler på balticassist.com for å forbedre funksjonaliteten til nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene, sammen med innsamlet informasjon, administreres og kontrolleres ikke av Baltic Assist, men utelukkende av hver leverandør. Denne informasjonen administreres og kontrolleres av tredjepartsselskaper i henhold til det som er angitt i de respektive personvernreglene.

Nettstedet vårt bruker tredjeparts Google Analytics-informasjonskapsler, en statistisk analysetjeneste levert og administrert av Google som gjør det mulig å analysere atferden din på nettstedet. Du finner personvernreglene til Google Analytics ved å klikke på lenkene nedenfor:

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Vår nettside bruker tredjeparts Facebook-annonseringsinformasjonskapsler designet av Facebook for å levere en rekke reklameprodukter på Facebook. Du finner Facebooks personvernerklæring på:

https://www.facebook.com/about/privacy

Nettstedet vårt bruker tredjeparts HubSpot informasjonskapsler for å levere kundestøtte på nettstedet vårt. Du kan finne HubSpots personvernerklæring på:

https://legal.hubspot.com/privacy-policy?hubs_content=www.hubspot.com/products/crm&hubs_content-cta=Privacy%20Policyhttps://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

 1. Liste over informasjonskapsler brukt på https://balticassist.com:

I samsvar med ny lovgivning har vi utarbeidet en detaljert beskrivelse av informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt, slik at du selv kan bestemme om de tilfredsstiller deg eller om du heller vil slette de nåværende informasjonskapslene eller kanskje til og med deaktivere bruk av informasjonskapsler i balticassist.com.

InformasjonskapselnavnBeskrivelseGyldighetstid
_gaBrukes til å gjenkjenne brukere.2 år
_gidBrukes til å gjenkjenne brukere.24 Timer
_gatBrukes til å begrense forespørselsfrekvensen.1 Minute
_gcl_auBrukes til å forstå hvordan en bruker på nettstedet vårt bruker nettstedet ved å generere analytiske data.3 Måneder
ajs_anonymous_idBrukes for Analytics og hjelper til med å telle hvor mange personer som besøker et bestemt nettsted ved å spore om du har besøkt det før.1 år
ajs_group_idBrukes til å spore besøkendes bruk og hendelser på nettstedet.1 År
ajs_user_idBrukes til å spore besøkendes bruk, hendelser, målmarkedsføring, og kan også måle applikasjonsytelse og stabilitet.1 År
1P_JARBrukes til å samle inn nettstedsstatistikk og overvåke konverteringsfrekvenser.1 måned
SID, HSIDBrukes sammen for å blokkere mange typer angrep, for eksempel forsøk på å stjele innholdet i nettskjemaer.-
SAPISIDBruker Google til å lagre brukerpreferanser og informasjon om Google Maps2 år
SAMTYKKEApp for visning av retningslinjer for informasjonskapsler20 år
SIDCCSikkerhetsinformasjonskapsel for å beskytte brukerdata mot uautorisert tilgang3 måneder
SSIDInformasjonskapsler settes av Google+-verktøyet; de lar deg integrere Google+-plugin-modulen på nettstedet.2 år
DVBrukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt, som vi bruker til å kompilere rapporter for å hjelpe oss med å gjøre forbedringer.6 Måneder
APISIDLagrer Google Maps-innstillinger2 år
NIDBrukes til å huske dine preferanser og annen informasjon6 Måneder
_zlcmidBrukes til å lagre Zopim Live Chat-IDen som brukes.1 år
_zlcidBrukes til å lagre Zopim Live Chat ID som brukes til å identifisere en enhet på tvers av besøk.1 År
_zlcstoreBrukes til å lagre Zopim Live Chat ID som brukes til å identifisere en enhet på tvers av besøk.2 år
_hjidBrukes til å opprettholde Hotjar-bruker-IDen, unik for dette nettstedet i nettleseren.1 År
_hstcBrukes til å spore besøkende.-
_hjIncludedInSampleBrukes til å fortelle Hotjar om en besøkende er inkludert i prøven som brukes til å generere trakter.1 År
_cfduidBrukes for å øke hastigheten på sideinnlastingstiden.1 År
_fbpBrukes av Facebook til å levere en rekke reklameprodukter på Facebook.Session
__hsscBrukes til å lagre besøkstiden.13 Måneder
__hssrcBrukes av Hubspot. Session
_hjAbsoluteSessionInProgressBrukes til å lagre unike besøk.Session
_hjSession_*Brukes av Hotjar til å spore bruksområder på nettstedet. Session
_hjSessionUser_*Brukt av Hotjar.Session
_icl_current_languageBrukes av wpml for å opprettholde språket valgt av klienten for å navigere på nettstedet.Session
hubspotutkBrukes til å holde styr på en besøkendes identitet.13 Måneder
 1. Knapper for sosiale medier

Vår nettside bruker sosiale nettverksknapper – Facebook, Twitter, Instagram. Hvis du velger å klikke på en sosial nettverksknapp, åpnes et nytt vindu i nettleseren din som ringer opp siden vår på den respektive tjenesten. Informasjonen som er innhentet av tredjepartsnettsteder som du får tilgang til via nettstedet vårt, dekkes ikke av våre retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler og styres av vilkårene som gjelder for forholdet ditt til denne tredjeparten. Baltic Assist påtar seg intet ansvar eller ansvar i forhold til tredjeparts nettsteder.

 

 1. Hvordan administrere informasjonskapselinnstillinger

Hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler, kan du deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din fra å bli lagret på datamaskinen din av personvernhensyn ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes. Men hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt er helt brukbare, noe som kan påvirke din online opplevelse på nettstedet vårt. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan også slette/deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din fra å bli lagret på datamaskinen din, eller for å varsle deg når informasjonskapsler sendes til enheten din. Metoden avhenger av hvilken type nettleser du bruker:

Google Chrome;

Microsoft Internet Explorer;

Mozilla Firefox;

Safari

For andre nettlesere for å endre informasjonskapselinnstillinger, vennligst besøk den offisielle nettsiden til nettleseren.

 1. Kontakt

For spørsmål og forespørsler angående retningslinjene for informasjonskapsler, vennligst kontakt oss på e-post: gdpr@balticassist.com